ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

 

เดือน ตุลาคม 2565

 

 

เดือน ธันวาคม 2565

 

เดือน พฤศจิกายน 2565

 

เดือน มกราคม 2566

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 

เดือน มีนาคม 2566

 

เดือน เมษายน 2566