ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา