ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

E-service ระบบงาน

 

>> ระบบ AMSS++ 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

>> ระบบ SMSS
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา


>> ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้


>> ระบบรายงานการรับนักเรียน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
CATAS System Care And Trace Addiction in School System


>> การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
NISPA การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


>> การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา


>> ระบบนายทะเบียนภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

>> ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
สำนักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> งานทะเบียน-วัดผล (SGS)
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

>> ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร
ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง


>> ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ (สนผ.)


>> ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง สพฐ. (สคส.)

>> ระบบเบิกจ่ายและจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ. (สคส.)


>> ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551


>> ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน (e-SLIP)


>> ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิทางการศึกษาออนไลน์ สพฐ.