ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร.
1 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ.1 090-5643999
2 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 098-8249905
3 นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กจ.1 089-8713830
4 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รอง ผอ.สพป.กจ.1 081-9430475