- รายงานการวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ( ฉบับเต็ม )
     - บทคัดย่อ
     - สารบัญ
     - บทที่ 1
     - บทที่ 2
     - บทที่ 3
     - บทที่ 4
     - บทที่ 5   
     - บรรณานุกรม
     - ประวัติผู้วิจัย

 

-รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โดย นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
       - ปกหน้า
       - บทคัดย่อ
       - กิตติกรรมประกาศ
       - สารบัญ
       - บทที่  1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
       - บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
        - บทที่  3 วิธีดำเนินการวิจัย
       - บทที่  4  ผลการวอเคราะห์ข้อมูล
       - บทที่  5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
        - เอกสารอ้างอิง
       - ภาคผนวก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ท่านที่ต้องการจะเผยแพร่ผลงานวิชาการของท่านผ่านเว็บไซต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรุณาติดต่อ นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241
หรือ  
chalee.sum@gmail.com  ผลงานที่ท่านต้องการจะเผยแพร่ จะต้องเป็นผลงานที่สมบูรณ์ทั้งฉบับ
ไม่รับเผยแพร่เฉพาะส่วน บทคัดย่อ หรือ บางบทบางตอนเท่านั้น.........