Home

ประชาสัมพันธ์ สพป กาญจนบุรีเขต 1
 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

admin 0

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 3 4
ประมวลภาพกิจกรรม
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผอ.สพป.กจ. 1

รองผอ.สพป.กจ. 1
ระบบงานสารสนเทศ

 

Social Media
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
วีดีโอกิจกรรม

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

English for All : Wat Sri Loharat Bamrung School

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน สพป.กจ