Home

ประชาสัมพันธ์ สพป กาญจนบุรีเขต 1
 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพม.๙ จังหวัดสุพรรณบุรี

webmaster 0

        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี…อ่านต่อ…

ประมวลภาพกิจกรรม
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผอ.สพป.กจ. 1

รองผอ.สพป.กจ. 1
ระบบงานสารสนเทศ

Social Media
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
วีดีโอกิจกรรม

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

English for All : Wat Sri Loharat Bamrung School

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน สพป.กจ