สถิติข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563

สารบัญ

ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน รายชั้น จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน รายชั้น จำแนกตามสัญชาติ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนจบ ป.3, ป.6, และ ม.3 จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 14 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกระดับชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 15 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกระดับชั้น และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563