วิสัยทัศน์ พันธกิจ

►วิสัยทัศน์

     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

►พันธกิจ

     1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

     3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21

     4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

     5. พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

     6. ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา มาบริหารจัดการศึกษา

►เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ

     2. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

     3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

     4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

     5. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

     7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     8. สถานศึกษามีการบูรณาการในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

     9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบ ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

►ค่านิยมองค์กร

     ” สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ “

►กลยุทธ์

     กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

     กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา