การประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

   
   
   
   

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มาตรการการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารการเงินและงบประมาณ และมาตรการแนวทางรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ทางช่อง Youtube : สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *