การประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

   

   

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การมอบนโยบายในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *