ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *