การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

            การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
            วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการในการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *