กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” ทุกวันพุธ

        กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” ทุกวันพุธ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” โดยได้เห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และได้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายกันมากขึ้น ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *