การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

       การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *