รองผอ.สปพ.กจ. เขต๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดสอบ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *