การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ของนางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ กรรมการ และนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) และโรงเรียนวัดเขาน้อย ที่ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *