การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศกก์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *