การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร

         การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการ

       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

นิเทศ​ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้​ (English​ for​ All)​ภาคเรียนที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

              นิเทศ​ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้​ (English​ for​ All)​ภาคเรียนที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓               เมื่อวันที่ ๒๙​ มีนาคม ๒๕๖๔ ​ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการ…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

            การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน             วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

          การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” ทุกวันพุธ

        กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” ทุกวันพุธ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ตลอดปี ๒๕๖๔” โดยได้เห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และได้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายกันมากขึ้น ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

       การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ.เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑    

อ่านต่อ...