การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

        วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

        วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

                วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มาตรการการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารการเงินและงบประมาณ และมาตรการแนวทางรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

        วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง โดยมี นายอภินันท์ ลิ้มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

การประชุมลูกจ้างประจำและแม่บ้าน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

        วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมลูกจ้างประจำและแม่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุยให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

การประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

        วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การมอบนโยบายในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

        วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี

        วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพม.๙ จังหวัดสุพรรณบุรี

        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...