นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
     
 
 
แบบสอบถามการติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม   (24/06/2556)
more..     
กระดานถาม-ตอบ

สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)

โรงเรียนดีประจำตำบล

Video Streaming

Web Conference

Mobile Streaming

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
             
   
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
เอกสารความรู้ต่าง ๆ ของโครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
more..     
 
ภาระงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
การรายงานผ่านระบบออนไลน์
คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/01/2558)
วีดีโอการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ
วีดีโอการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วีดีโอนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วีดีโอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน
วีดีโอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วีดีโอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน
วีดีโอแนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูในโรงเรียน
more..     

 

 
 
 
 
 
more..