ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร A.T.C.

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารชม

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น