ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

การสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (รายละเอียด)

การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รายละเอียด)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)