ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้น A.L.T.C.