ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร A.T.C.