แนวทางการปฏิบัติการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียด)