ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รายละเอียด)