คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ สพฐ. ( รายละเอียด )