ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ( หนังสือแจ้ง ) ( ภาพถ่าย )