Uncategorised

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    
ตำบลหนองขาว
 71010099  

โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

ข้อมูล  
 71010100  

โรงเรียนบ้านห้วยตลุง

ข้อมูล  
 71010098  

โรงเรียนบ้านรางจิก

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่าล้อ
 71010070  

โรงเรียนวัดท่าล้อ

ข้อมูล  
 71010071  

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

 
ข้อมูล  
    
ตำบลม่วงชุม
 71010086  

โรงเรียนวัดชุกพี้

ข้อมูล  
 71010085  

โรงเรียนวัดม่วงชุม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านใหม่
 71010079  

โรงเรียนวัดลําสำรอง

ข้อมูล  
 71010078  

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

ข้อมูล  
 71010076  

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

ข้อมูล  
 71010075  

โรงเรียนบ้านหนองมงคล

ข้อมูล  
 71010077  

โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)

 
ข้อมูล  
    
ตำบลเขาน้อย
 71010063  

โรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูล  
 71010066  

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

ข้อมูล  
 71010064  

โรงเรียนบ้านดอนคราม

ข้อมูล  
 71010065  

โรงเรียนวัดหนองตะโก

 
ข้อมูล  
ตำบลรางสาลี่
 71010087  

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม

ข้อมูล  
 71010089  

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม

ข้อมูล  
 71010088  

โรงเรียนบ้านรางสาลี่

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังขนาย
 71010091  

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ข้อมูล  
 71010090

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)

ข้อมูล  
 71010093

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังศาลา
 71010094  

โรงเรียนวัดวังศาลา

ข้อมูล  
 71010097

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

ข้อมูล  
 71010096

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

ข้อมูล  
 71010095

โรงเรียนวัดหนองเสือ

 
ข้อมูล  
    
ตำบลพังตรุ
 71010082  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

ข้อมูล  
 71010081

โรงเรียนตลาดสํารอง

ข้อมูล  
 71010080

โรงเรียนบ้านรางสะเดา

ข้อมูล  
 71010084

โรงเรียนบ้านหนองเป็ด

ข้อมูล  
 71010083

โรงเรียนบ้านห้วยไร่

 
ข้อมูล  
ตำบลท่าตระคร้อ
 71010067  

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

 
ข้อมูล  
ตำบลหนองตากยา
 71010103  

โรงเรียนดิศกุล

ข้อมูล  
 71010101  

โรงเรียนวัดหนองตะครอง

ข้อมูล  
 71010104  

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

ข้อมูล  
 71010105  

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ข้อมูล  
 71010102

โรงเรียนบ้านโกรกตารอด

ข้อมูล  
 71010136

โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์

 
ข้อมูล  
    
ตำบลทุ่งทอง
 71010074  

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

ข้อมูล  
 

โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช

 ข้อมูล  
 71010073

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่าม่วง
 71010068  

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

ข้อมูล  
 71010069  

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง

 
ข้อมูล  

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    ตำบลปากแพรก
 71010031  

โรงเรียนบ้านวังสารภี

ข้อมูล  
 71010030  

โรงเรียนบ้านหัวนา

 
ข้อมูล  
    
ตำบลท่ามะขาม
 71010016  

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

ข้อมูล  
 71010014  

โรงเรียนบ้านหัวหิน

ข้อมูล  
 71010015  

โรงเรียนวัดบ้านยาง

 
 ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านเหนือ
 71010029  

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 
ข้อมูล  
    
ตำบลบ้านใต้
 71010028  

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 
ข้อมูล  
    
ตำบลแก่งเสี้ยน
 71010005  

โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

ข้อมูล  
 71010006  

โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร

ข้อมูล  
 71010007  

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน

 
ข้อมูล  
    
ตำบลหนองบัว
 71010052  

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

ข้อมูล  
 71010055  

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูล  
 71010056  

โรงเรียนบ้านพุเลียบ

ข้อมูล  
 71010054  

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี

ข้อมูล  
 71010053  

โรงเรียนบ้านพุประดู่

 
ข้อมูล  
    
ตำบลลาดหญ้า
 71010032  

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"

ข้อมูล  
 71010033  

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"

ข้อมูล  
 71010038  

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"

ข้อมูล  
 71010034  

โรงเรียนบ้านท่าหวี

ข้อมูล  
 71010035  

โรงเรียนบ้านจันอุย

ข้อมูล  
 71010037  

โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)

 
ข้อมูล  
ตำบลวังด้ง
 71010041  

โรงเรียนบ้านวังด้ง

ข้อมูล  
 71010040  

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ข้อมูล  
 71010043  

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข้อมูล  
 71010044  

โรงเรียนบ้านหนองหอย

ข้อมูล  
 71010039  

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

ข้อมูล  
 71010045  

โรงเรียนวัดเขาน้อย

ข้อมูล  
 71010042  

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม

 
ข้อมูล  
ตำบลช่องสะเดา
 71010012  

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)

ข้อมูล  
 71010010  

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)

ข้อมูล  
 71010011  

โรงเรียนบ้านทับศิลา

 
ข้อมูล  
    
ตำบลหนองหญ้า
 71010062  

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม

ข้อมูล  
 71010059

โรงเรียนบ้านเขาปูน

ข้อมูล  
 71010060

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู

ข้อมูล  
 71010058  

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช

ข้อมูล  
 71010061

โรงเรียนบ้านวังลาน

 
ข้อมูล  
    
ตำบลเกาะสำโรง
 71010002  

บ้านแก่งหลวง

ข้อมูล  
 71010001

บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"

ข้อมูล  
 71010003

วัดถ้ำมังกรทอง

 
ข้อมูล  
    
ตำบลวังเย็น
 71010047  

บ้านดงยาง

ข้อมูล  
 71010046  

บ้านนากาญจน์

ข้อมูล  
 

บ้านวังเย็น

 ข้อมูล  
 71010049

บ้านหนองกลางพง

 ข้อมูล  
 71010048

บ้านวังตะเคียน

ข้อมูล  
 71010050

ลุ่มโป่งเสี้ยว

 
 ข้อมูล  
ตำบลบ้านเก่า
 71010025  

วัดบ้านเก่า

 ข้อมูล  
 71010018  

บ้านห้วยน้ำขาว

ข้อมูล  
 71010017  

พัฒน์พงศ์

ข้อมูล  
 71010022  

บ้านทุ่งศาลา

ข้อมูล  
 71010019  

หนองบ้านเก่าสามัคคี

ข้อมูล  
 71010020  

บ้านตะเคียนงาม

ข้อมูล  
 71010026

วัดพุน้อย

ข้อมูล  
 71010027

ตชด.บ้านประตูด่าน

 
ข้อมูล  

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
ตำบลท่ากระดาน
 71030048

โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

ข้อมูล  
 71030051

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

ข้อมูล  
 71030050

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ

ข้อมูล  
 71030049

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

ข้อมูล  
ตำบลด่านแม่แฉลบ
 71030046 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ข้อมูล  
 71030047 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ข้อมูล  
 71030045 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ข้อมูล  
 71030044 โรงเรียนบ้านดงเสลา ข้อมูล  
ตำบลแม่กระบุง
 71030059 โรงเรียนบ้านน้ำมุด ข้อมูล  
 71030060 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว  ข้อมูล  
ตำบลนาสวน
 71030058

โรงเรียนบ้านนาสวน

ข้อมูล  
 71030054

โรงเรียนวัดถ้ำองจุ

ข้อมูล  
 71030056

โรงเรียนบ้านปากนาสวน

ข้อมูล  
 71030055  โรงเรียนบ้านองหลุ ข้อมูล  
 71030057  โรงเรียนบ้านองสิต ข้อมูล  
ตำบลเขาโจด
 71030041

โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ข้อมูล  
 

ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก

 ข้อมูล  
 71030042

โรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูล  
ตำบลหนองเป็ด
 71030061 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ข้อมูล  
 71030062

โรงเรียนบ้านทุ่งนา

ข้อมูล  

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์
    ตำบลด่านมะขามเตี้ย
 71010131 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ข้อมูล  
 71010132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ข้อมูล  
 71010124 โรงเรียนบ้านเนินไพร  ข้อมูล  
 71010126 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ข้อมูล  
 71010127 โรงเรียนบ้านท่าแย้ ข้อมูล  
 71010125 โรงเรียนบ้านหนองหิน ข้อมูล  
 71010129 โรงเรียนบ้านท่าพุ ข้อมูล  
ตำบลหนองไผ่
 71010133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ข้อมูล  
 71010134 โรงเรียนบ้านหนองปากดง ข้อมูล  
 71010135 โรงเรียนบ้านหินแด้น ข้อมูล  
ตำบลกลอนโด
 71010108 โรงเรียนบ้านกลอนโด ข้อมูล  
 71010111 โรงเรียนบ้านแหลมทอง ข้อมูล  
 71010112

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า

ข้อมูล  
 71010107

โรงเรียนวัดยางเกาะ

ข้อมูล  
 71010110

โรงเรียนวัดหนองบัว

ข้อมูล  
ตำบลจรเข้เผือก
 71010115 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ข้อมูล  
 71010113 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก ข้อมูล  
 71010114 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ข้อมูล  
 71010116 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน ข้อมูล  
 71010123 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ข้อมูล  
 71010121

โรงเรียนบ้านไทรทอง

ข้อมูล  
 71010122

โรงเรียนบ้านโป่งโก

ข้อมูล  
 71010120

โรงเรียนบ้านหนองโสน

ข้อมูล  
 71010117 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ข้อมูล  
 71010118 โรงเรียนบ้านหนองกวาง ข้อมูล  
 71010119

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูล