มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค้างชำระของส่วนราชการ (รายละเอียด)