รายงานการบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ PSC และ PAC ระยะที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการรวมรวมข้อมูลพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผ่านระบบ PSC และ PAC

ในระยะที่ 1 ภายในวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูล P-School Checking (PSC โรงเรียนในสังกัด)           จำนวน 139 โรงเรียน

2. ข้อมูล P-Area Checking (PAC สพป.กาญจนบุรี เขต 1)      จำนวน 71 ราย