วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑