วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร่วมรับฟังการแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสาทราชกิจ พร้อมทั้งร่วมฟังการบรรยายธรรมเทศนาในหัวข้อ "ต้านโกง" โดยมี พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี