โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย