โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี : รายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้างห้องน้ำชายโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี