ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว