ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)