ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)