ราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมและระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)