วันที่ 4 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมีโอกาวได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประประเทศ ท่ามกลางการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม หลายประการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงต้องมีการปรับตัวและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้รับการพัฒนาทั้งความรู้คุณลักษณะและทักษะสำคัณสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตได้อย่างสงบสุข และสามารถแข่งขันได่ในระดับนานาชาติ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารนโยบาย การหารือข้อราชการ การติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนกลางจะได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ซึ่งสะท้อนผ่านเขตตรวจราชการ ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนจากภูมิภาคจึงเชื่อมั่นได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทในภูมิภาคประกอบสู่การพัฒนาในองค์รวมในภาพกระทรวงและต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป และสัมฤทธิ์ผล สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ เพื่อให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพที่ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นทรัพยากรมนูษย์ที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง และเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสวนงาม โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,060 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 คน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 540 คน ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 คน ผู้ชำนาญการพิเศษประจำเขตตรวจราชการ 20 คน คณะทำงาน 150 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ 90 คน โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี