วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และกิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไดมอนท์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี