วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นา​ยวิทยา​เกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ต้อนรับ นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.)​ศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในองค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 45 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี