วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยจำแนกเป็น 3 เป้าหมาย ประเมินภายนอกรอบสี่ รุ่นที่1 และรุ่น2 จำนวน 16 โรงเรียนๆละ 3 คน โรงเรียนที่อยู่ในโครงการบุรณาการเครือข่ายความร่วมมือระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพห้องเรียน จำนวน7 เครือข่าย 53 โรงเรียนๆละ 2 คน และโรงเรียนต่างสังกัด คือ สพม.เขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสัง และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่โรงเรียนต่อไปในการรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี