วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน PLC ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(LESSON STUDY)​และกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอดโด เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลอนโดมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า โรงเรียนบ้านแหลมทอง โรงเรียนวัดยางเกาะ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนบ้านกลอนโด มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี