วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต1 ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ"พัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว :สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน" เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านอนุรีกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน กระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการปลูกฝัง ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบ สร้างและพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว สู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน และแสดงออก"จิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว" ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี