วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา ประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในเขตบริการทั้งสิ้น 6 โรงเรียน โรงเรียนดิศกุล โรงเรียนหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น โรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ และโรงเรียนโกรกตารอด ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านกีฬา-กรีฑา สร้างเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมิได้มุ่งที่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสมเกียรติ์ วอนเพียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กาญจนบุรี เขต2 คณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามโรงเรียนดิศกุล ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี