วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมหารือในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1