วันที่​ 17 ธันวาคม​ 2563 ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต ​1​ เข้าร่วม​งานเสวนาเชิงนโยบายในการปฏิรูป​การศึกษา​ และแนวทางการนำหลักสูตร​และ​กระ​บวนการเรียนรู้​ตาม​ศาสตร์​พระราชา​สู่​การปฏิบัติ​ที่​ยั่งยืน​ จัดโดย คณะ​กรรม​าธิการ​การศึกษา​วุฒิสภา​ ร่วมกับ การ​ไฟฟ้า​ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ​ทย (กฟผ.) ​เขื่อน​ศรี​นครินทร์​ โดย​มี​ ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน​คณะ​กรรม​าธิการ​การศึกษา​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ในการเปิด​การเสวนา โดย​มี​ นายชำนา​ญ​ ชื่น​ตา รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ กล่าว​ต้อนรับ และได้รับการสนับสนุน​จาก​โรงเรียน​ในอำเภอ​ศรีสวัสดิ์​จัด​นิทรรศการ​ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้​ ณ การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่ง​ประเทศไทย​ (กฝผ.) ​เขื่อน​ศรี​นครินทร์​ อำเภ​อ​ศรีสวัสดิ์​ จังหวัด​กาญจนบุรี