วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ มอบหมาย​ให้​ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ ร่วม​เป็น​เกียรติ​รับ​มอบป้าย​โรงเรียน​สี​เขียว​ ด้วย กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ ฝ่ายบริหารการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยมี นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประธานมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้กับ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ซึ่งมีนายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวและเป็​นโรงเรียน​ต้นแบบ​ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี