วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำระเบียบการดำเนินการกองทุนเงินช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย และกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล เพื่อนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑